Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Matrimoni de Magdalena Padres Pons i Marturia Martorell Barolesch

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                           Amb el seguent contingut

Als vint y quatra de Fabre de mil set cents vuytanta nou ab llicencia del molt Iltre.V.G. Veray; expedida lo die 23 del mateix mes y any per assistir al Matrimoni celebrador entre MARTURIA MARTORELL jove treballador fill llegitim y natural de Marturia Marturell jornales de la parroquia de Santa Maria de Camos y Geronima Marturell y Barolesch sa consorte de una y MAGDALENA PADRÉS donsella filla llegitima y natural de JOSEPH PADRES treballador de la dita Parroquia y de TERESA PADRES y PONS sa consorte difunta de altre. Quals é unit en Matrimoni segons ritu y recimonia de N.M.Iglesia y disposat per S.C.T.; aventlos antes interrogat y lo mutuo consentiment de dits contrahentss donat, essent presents per testimonis, per eix fi cridats, Joan Serrá pages de Santa Maria de Camós y Marturia Marturell treballador de dita Parroquia.                                                                                                                                      De las quals cosas fas fe Bonaventura Catalá Rector de Santa Maria de Camós