Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 900
Nom: Narcis
Cognoms: Delmau Padrés
Sobrenom: Narcis Delmau Delmau
Pare: Salvador Dalmau Arnai
Mare: Madalena Padrés Robira



Naixement/Bateig

Data de naixement: 19/08/1764

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 22/08/1764

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Narcis, Salvador, Rafel

Padrí: Narcis Peracaula de Sant Marti de Llemana

Padrina: Maria Sans Rigalt i Padres de Figueres



Altres comentaris