Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 253
Nom: Estrella
Cognoms: Freixas Casellas



Naixement/Bateig

Data de naixement: 11/07/1955

Lloc de naixement: Cassa de la Selva



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Angelats Padrés (25/07/1953)