Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1096
Nom: Juan
Cognoms: Batlle Padrés
Pare: Salvio Batlle
Mare: Chatarina Padrés Rispau (09/06/1801)



Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/01/1834

Lloc de naixement: Montiró

Data bateig: 15/01/1834

Parròquia bateig: Montiró

Noms bateig: Juan, Matjeo, Thomas



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Francisca Isern Garriga

Tipus unió: Religiosa i civil