Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Bateig Anna Padrés

A vint y sinch de fabrer del any 1653 es estada batejada per mi Jaume Gallart Prevere y Rector de Camos de Santa Maria, ANNA, MARIA, MAGDALENA, filla llegitima y natural de JOAN PADRES y MARGARIDA PADRES muller sua de la present Parroquia Foren Pares Spirituals Pons Vidal de dita Parroquia y Anna Puig de Palol de Reverdit

Matrimoni Anna Padrés i Joan Riera 1a pàgina

Avuy als quatre de Juny mil sis sents satanta vuyt dich als 4 juny 1678 fas fe jo Miquel Masjoan Prevere y Rector de Granollers de Rocacorba que he esposat a JOAN RIERA jove fill llegitim y natural de Geron Riera, pages de Montcalt y de Salvia Riera muller sua y ha ANNA MARIA PADRES donzella filla llegitima y natural de JOAN PADRES pages senyor util y propietari de la casa den Padres de la present Parroquia de Santa Maria de Camos y de MARGARIDA PADRES muller sua y als sis de dit mes de juny mil sis cents satanta y tres los fou donada benediccio pera mi Miquel Masjoan Prevere y Rector de Granollers de Rocacorba sobra dit En presentia y testimonis Galceran Vilagran pages de gRanollers de Rocacorba Antoni Alzina desta Parroquia y de Joseph Puig jove de la parroquia de Mieres tots del Bisbat de Gerona dia y Any ut supra y dit matrimoni administrat ab llicencia del Rverent Mathia Riera Prevere y Rector de Sta. Maria de Camos

Anna Padrés - Arxiu documents Family Search

0588 Name: Anna Maria Magdalena Padres

Gender: Female

Baptism/Christening Date: 25 Feb 1653

Baptism/Christening Place: Santa María de Camós, Gerona, Spain:

0589 Father's Name: Joan Padres

0453 Mother's Name: Margarida Padres

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-ODM Source Film Number: 1383579 Reference Number: Collection: Spain Baptisms, 1502-1940

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-VR Source Film Number: 1383579 Reference Number: 2:1MHWN02 Collection: Spain Baptisms, 1502-1940

 

Acta de Bateig i Naixement de Baldiri Padres Coll pàgina1

Arxiu Diocesa de Girona                                                                                                               Amb el seguent contingut

Baldiri, Antoni,                Avuy als vint y set Fabrer mil sis cens vuytanta y quatre dich als 27 fabrer Mathia, Salvi,                  fou batejat en las fons baptismals de la Isglesia Parroquial de Sta.Maria de Padres 1674                   Camos; BALDIRI, ANTONI, MATHIA, SALVI, fill llegitim y natural de SALVI COLL                                        y PADRES pages de la present parroquia de Sta. Maria de Camos y de MARIA                                          PADRESa sa muller foren pares espirituals Baldiri Raminyo pages habitant per                                          vuer al Mas Martivell de la present parroquia y Padrina ANNA MARIA PADRESa y                                        RIERA abitant tambe en la present parroquia de Sta. Maria de Camos y fou                                             administrat dit Sagrament per lo Reverent Mathia Riera Prevere y Rector de                                        Sta. Maria de Camos y tots del present Bisbat de Gerona dia y any ut supra