Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Matrimoni de Joan Padres Duran i Margarida Serra Sarquella

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                            Amb el seguent contingut

Als sinch del mes de Janer del any mil vuit cens y sis, Jo Joan (......??...........) Prevere y Rector de la Iglesia Parroquial de Sant Julia de Corts, obtinguda la llicencia del molt honorable Sr. Vicari General Ainciburu despedida als quatre de dit mes y any per assistir al matrimoni celebrador entre JOAN PADRES jove jornaler fill llegitim de FRANCISCO PADRES difunt y de ROSA PADRES Y PICAPADRE DURAN conyuges vivint tots de la Parroquia de Corts y MARGARIDA SERRA soltera habitant en la present Parroquia de Corts filla llegitima de Pere Serra pages de Vilavenut y de Theresa Serra y Sarquella conyuges difunts, en la dita Iglesia de Corts aventlos interrogats y antes lo mutuo consentiment de dits contrahents y per paraulas de present , los he unit en Matrimoni segons ritu i cerimonia de nostra Mare la Iglesia essent presents per testimonis Pere Martorell y Miquel Vilar jornalers tots de Corts Als nou de dit mes y any los he donat la Benediccio segons rito de la Santa Iglesia