Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de matrimoni de Jauma Padres Coll i Margarida Pujol

Arxiu Diocesa de Girona                                                                                                                    Amb el seguent contingut

Als vint y vuit del mes de Janer del any mil set cens y vint y hu ab llicencia del Ilm. V.G. Miro se son esposats JAUMA PADRES braser fill llegitim y natural de SALVI PADRES y COLL y MARIA conjuges tots de Santa Maria de Camos de una part, ab MARGARIDA PUJOL viuda relicta de Vicens Pujol qº de Santa Margarida de Bianya essent present jo Pau Castanyer Prevere y Rector de Santa Maria de Camos . Foren testimonis BALDIRI PADRES jove de Santa Maria de Camos y Francesc Matamala jove de Vilavenut

Acta de Naixement i Bateig de Jauma Padres Coll - doc num 1

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                              Amb el seguent contingut

Avuy als desavuit de satembra mil sis cens satanta y quatre dic als 18 satembra 1674 fore batejat JAUMA, JOAN, AMER, NICOLAU, fill llegitim y natural de SALVI COLL y PADRES pages de la prasent parroquia de Sta.Maria de Camos y de MARIA PADRESa sa muller ...../......

Continua al document num 2

 

Acta de Naixement i Bateig de Jauma Padres Coll - doc num 2

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                           Amb el seguent contingut

Continuacio del document num 1

.........../.......foren Pares espirituals Jaume Sola pages de la prasent parroquia de Camos de Sta.Maria abitant per masover a casa den Majo de dita parroquia y padrina Angela Font pagesa abitant per masovera a casa de Bustafresa de la Parroquia de St. Joan de Monbo y foch batejat en les fons Babtismals de Sta. Maria de Camos per mi Mathia Riera Prevere y Rector de dita parroquia de Camos de Sta. Maria y tots del pnt Bisbat de Gerona dia y any ut supra