Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Matrimoni de Pere Padres Nicolau y Crecencia Puig Torrent (document num 1)

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                              Amb el seguent contingut

Als 6 del mes de Agosto de mil set cens vuytanta y tres jo Francisco Subirana Prevere y Rector de la Isglesia Parroquial de Sant Marti de Fallinas del present Bisbat de Gerona obtinguda la llicencia del molt Reverent Vicari General Veray despedida dia 5 de dit mes y any per asistir al Matrimoni celebrador entre PERE PADRES jove jornaler fill llegitim y natural de LLORENS PADRES tambe jornaler de Sant Mori y de CATHALINA PADRES y NICOLAU difunta de una, y CRECENCIA PUIG dosella filla legitima y natural del qm Pere Puig jornaler de la present Parroquia de Fallines y de Cathalina Puig y Torrent viuda; y en dita Isglesia Parroquial habentlos interrogat lo mutuo concentiment de dits contrahents per paraulas de present los he unit en Matrimoni ..................                                                                   

................continua al document num 2

 

Acta de Matrimoni de Pere Padres Nicolau i Crecencia Puig Torrent (document num 2)

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                               Amb el seguent contingut

............document num 2

................segons ritu y Ceremonia de nostra Mare La Iglesia essent presents per testimonis per eix fi cridats Francisco Torrent pages del lloch de Parets y Francisco Jou fadri habitant en Fallinas de tot lo que fas fe en Fallinas dit dia 6 de dit mes y any Francisco Subirana Prevere y Rector de Fallinas