Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de matrimoni de Maria Coll Padres i Baldiri Raminyo

Arxiu Diocesa de Girona- Acta de matrimoni

Amb el seguent contingut

Vuy als vint y hu de Janer mil sis cens vuitanta dic als 21 janer 1680 fas fe jo Mathia Riera Prevere y Rector de Santa Maria de Camos que he esposat a Baldiri Raminyo, viudo fill llegitim y natural de Antonio Raminyo pages del mas Martivell de la present parroquia y de Maria Raminyona sa muller y a Marianna Coll filla llegitima y natural de Salvi Coll vivint y de Magdalena Coll de la present parroquia de Sta. Maria de Camos Testimonis Joan Romani traginer habitant de Gerona y de Joan Riera de Sta. Maria de Camos

 

Acta de Bateig i Naixement de Baldiri Padres Coll pàgina1

Arxiu Diocesa de Girona                                                                                                               Amb el seguent contingut

Baldiri, Antoni,                Avuy als vint y set Fabrer mil sis cens vuytanta y quatre dich als 27 fabrer Mathia, Salvi,                  fou batejat en las fons baptismals de la Isglesia Parroquial de Sta.Maria de Padres 1674                   Camos; BALDIRI, ANTONI, MATHIA, SALVI, fill llegitim y natural de SALVI COLL                                        y PADRES pages de la present parroquia de Sta. Maria de Camos y de MARIA                                          PADRESa sa muller foren pares espirituals Baldiri Raminyo pages habitant per                                          vuer al Mas Martivell de la present parroquia y Padrina ANNA MARIA PADRESa y                                        RIERA abitant tambe en la present parroquia de Sta. Maria de Camos y fou                                             administrat dit Sagrament per lo Reverent Mathia Riera Prevere y Rector de                                        Sta. Maria de Camos y tots del present Bisbat de Gerona dia y any ut supra