Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 704
Nom: Carles
Cognoms: Padrés Puig
Pare: Josep Padrés Tibau (06/04/1943)
Mare: Rosa M Puig Escapa (20/11/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 20/08/1977

Lloc de naixement: Figueres

Registre civil: Figueres

Llibre reg. civil: llibre 123 foli 569

Parròquia bateig: Sant Pere

Oficiant bateig: Pere Xucla

Padrí: Pere Fontane Puig

Padrina: Josefa Tibau Satlle