Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 703
Nom: Jordi
Cognoms: Padrés Puig
Pare: Josep Padrés Tibau (06/04/1943)
Mare: Rosa M Puig Escapa (20/11/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 06/09/1972

Lloc de naixement: Figueres

Registre civil: Figueres

Llibre reg. civil: llibre 111 foli 141

Data bateig: 18/10/1972

Parròquia bateig: Parroquia del Bon Pastor

Oficiant bateig: Jesus Franco

Padrí: Pere Puig Rost

Padrina: Maria Escapa Bosch