Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 612
Nom: Baldiri
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras Ullastres



Naixement/Bateig

Data de naixement: 23/03/1758

Lloc de naixement: Sant Vicen

Data bateig: 26/03/1758

Parròquia bateig: Sant Vicen

Oficiant bateig: Sebastia Gord

Noms bateig: Isidro, Miquel

Padrí: Isidro Brugues -Sta. Maria de Cam

Padrina: Madalena Padr