Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 510
Nom: Josep
Cognoms: Rovirola Tarr



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Palol de Revardit



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Bassols Padrés