Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 509
Nom: Maria
Cognoms: Bassols Padrés
Pare: Pere Bassols Ferrer
Mare: Margarita Padrés Vila (26/11/1845)



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Palol de Revardit



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Rovirola Tarr