Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 508
Nom: Caterina
Cognoms: Godo Castanyer



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Pere Pescador



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Batlle Isern y Padrés (14/09/1879)

Tipus unió: Religiosa i civil