Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 486
Nom: Josep
Cognoms: Casellas Ferrer



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Pujals dels Cavallers



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Margarita Font Padrés

Tipus unió: Religiosa