Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 383
Nom: Rosa
Cognoms: Terrades Padrosa



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Rav



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Padrès Culubret

Data: 29/09/1917
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Fallines