Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 239
Nom: Joaquima
Cognoms: Comas Masó



Naixement/Bateig

Data de naixement: 04/05/1880

Lloc de naixement: Corts



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Padrés Giró (11/01/1880)



Defunció/Enterrament

Data defunció: 04/03/1961
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 16/03/1961
Lloc enterrament: Corts