Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 237
Nom: Josep
Cognoms: Padrés Menés
Sobrenom: Jep
Pare: Josep Padrés Planas (27/02/1950)
Mare: Gregoria Menés Soriano (27/12/1951)Naixement/Bateig

Data de naixement: 09/06/1981

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 22/07/1981

Parròquia bateig: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Coll Hugas

Data: 09/10/2013
Tipus unió: Civil

Lloc: Banyoles