Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 233
Nom: Anna
Cognoms: Padrés Noguer
Pare: Lluis Padrés Planas (21/12/1942)
Mare: Anna Maria Noguer Pujol (01/02/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 02/10/1975

Lloc de naixement: Banyoles

Registre civil: Banyoles

Llibre reg. civil: 54, pàgina 45

Data bateig: 26/10/1975

Parròquia bateig: Corts

Padrí: Josep Padrés Planas

Padrina: Dolors Noguer Pujol