Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 154
Nom: Pedro
Cognoms: Padrés Texidor
Pare: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)
Mare: Gertrudis Texidor Camos



Naixement/Bateig

Data de naixement: 28/11/1842

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 29/11/1842

Parròquia bateig: Sanr Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Pedro, Miguel, Julian



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Mercé Capell Matamala

Tipus unió: Religiosa