Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1151
Nom: Teresa
Cognoms: Vidal Padrés
Pare: Antoni Vidal
Mare: Teresa Padrés Coll (22/11/1676)Naixement/Bateig

Data de naixement: 08/02/1701

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 08/02/1701

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Teresa, Maria, Anna