Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1147
Nom: Ramon
Cognoms: Ruhi Padrés
Sobrenom: Ramon Ruhir Padrés
Pare: Francisco Ruhi Oller
Mare: Maria de la Mercé Padrés Carreras (10/04/1838)Naixement/Bateig

Data de naixement: 23/03/1870

Lloc de naixement: Hostalrich

Data bateig: 23/03/1870

Parròquia bateig: Hostalrich

Noms bateig: Ramon, Jose, Tomas