Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1032
Nom: Vicens
Cognoms: Camo Padrés
Pare: Isidro Camo Mulleras
Mare: Maria Padrès Pigem



Naixement/Bateig

Data de naixement: 29/08/1817

Lloc de naixement: Santa Pau

Data bateig: 30/08/1817

Parròquia bateig: Santa Pau

Noms bateig: Vicens, Pere, Isidro