Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Matrimoni entre Pere Joan Padres Nicolau i Catharina Coll Coll

Arxiu Diocesa 

Als 25 del mes de Agost del any 1748 lo Reverent Pons Teixidor Prevere Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Julia de Corts del Bisbat de Gerona, Regint la cura de animas de dit lloch obtinguda la llicencia del Iltre. y molt Reverent Señor Vicari General Don Domingo de Berenguer despedida als 22 del mateix mes y any per assistir al matrimoni celebrador entre Pere Padrés jove mestre de casas del lloch de Corts fill legitim y natural de Joan Padrés treballador de la Parroquia de Camos de Santa Maria y de Margarida Padrés y Nicolau conyuges difunts y Catharina Coll donsella habitant en Cornella filla legitima y natural de Joseph Coll treballador de la Parroquia de Sant Miquel Sacot y de Maria Anna Coll y Coll conyuges vivints en la Iglesia de Sant Julia de Corts haventlos interrogats y entés lo mutuo consentiment de dits contrahents, per paraulas de present los ha unit en matrimoni segons rito y ceremonia de nostra Mare La Iglesia essent presents per testimonis per eix fi cridats Isidro Coll pages del veynat de Armadas parroquia de Cornella y Vicens Casadevall pages habitant en Camos de Santa Maria. Lo mateix dia y any jo sobredit Regint la Cura de animas los ha donat sa Benediccio nubcial segons rito de la Santa Mare Iglesia Per a Miquel Burch Prevere Rector de Corts y Mata

Matrimoni entre Pere Joan Padres Nicolau i Theresa Cervia Vilar

Arxiu Diocesa

Casament el 02-04-1758 a Corts 

.........../............... al matrimoni celebrador entre PERE PADRES mestre de casas del lloch de Corts viudo deixat de la Catharina Coll sa primera muller, fill legitim y natural de Joan Padres treballador de Santa Maria de Camos y de Margarida Padrés y Nicolau conyuges difunts y Theresa Cerviá donsella filla legitima y natural de Salvi Cerviá pages de la Parroquia de Sant Marti de La Mota y de Magdalena Cerviá y Vilar conyuges vivints en la Iglesia Parroquial de dit lloch de Corts, haventlos interrogat y entés lo mutuo consentiment de dits contrahents per paraula de present los he unit en matrimoni seguns rito u ceremonia de Nostra Mare la Iglesia essent presents per testimonis per eix fi cridats Miquel Martorell jove bracer y Joan Puig jove fuster tots de Corts.

Lo dia 3 del mateix mes de Abril de 1758 los uní fent Benediccio nubcial segons rito de la Santa Mare Isglesia

Acta de Matrimoni de Pere Joan Padres Nicolau i Catharina Coll Coll

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                           Amb el seguent contingut

Als 25 del mes de Agost del any 1748 lo Reverent Pons Teixidor Prevere Benefciat de la Iglesia Parroquial de Sant Julia de Corts del Bisbat de Gerona, Regint la cura de animas de dit lloch obtinguda la llicencia del Iltre y molt Reverent Señor Vicari General Don Domingo de Berenguer despedida als 22 del mateix mes y any per assistir al matrimoni celebrador entre PERE PADRES jove mestre de casas del lloch de Corts fill llegitim y natural de JOAN PADRES treballador de la Parroquia de Camos de Santa Maria y de MARGARIDA PADRES y NICOLAU conyuges difunts y CATHARINA COLL donsella habitant en Cornella filla legitima y natural de Joseph Coll treballador de la Parroquia de Sant Miquel Sacot y de Maria Anna Coll y Coll conyuges vivints en la Iglesia de Sant Julia de Corts haventlos interrogats y entes lo mutuo consentiment de dits contrahents, per paraulas de present los ha unit en matrimoni segons rito y recemonia de nostra Mare La Iglesia essent presents per testimonis per eix fi cridats Isidro Coll pages del veynat de Armadas parroquia de Cornella y Vicens Casadevall pages habitant en Camos de Santa Maria. Lo mateix dia y any jo sobre dit Regint la Cura de animas los ha donat sa Benediccio nubcial segons rito de la Santa Mare Iglesia

Per a Miquel Burch Prevere Rector de Corts y Mata

 

Acta de Matrimoni de Pere Joan Padres Nicolau i Theresa Cervia Vilar(document num 2)

............../...............

al matrimoni celebrador en tre PERE PADRES

Acta de Matrimoni de Pere Joan Padres Nicolau i Catharina Coll Coll

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                            Amb el seguent contingut

Als 25 del mes de Agost del any 1748 lo Reverent Pons Teixidor Prevere Benefciat de la Iglesia Parroquial de Sant Julia de Corts del Bisbat de Gerona, Regint la cura de animas de dit lloch obtinguda la llicencia del Iltre y molt Reverent Señor Vicari General Don Domingo de Berenguer despedida als 22 del mateix mes y any per assistir al matrimoni celebrador entre PERE PADRES jove mestre de casas del lloch de Corts fill llegitim y natural de JOAN PADRES treballador de la Parroquia de Camos de Santa Maria y de MARGARIDA PADRES y NICOLAU conyuges difunts y CATHARINA COLL donsella habitant en cornella filla legitima y natural de Joseph Coll treballador de la Parroquia de Sant Miquel Sacot y de Maria Anna Coll y Coll conyuges vivints en la Iglesia de Sant Julia de Corts haventlos interrogats y entes lo mutuo consentiment de dits contrahents, per paraulas de present los ha unit en matrimoni segons rito y recemonia de nostra Mare La Iglesia essent presents per testimonis per eix fi cridats Isidro Coll pages del veynat de Armadas parroquia de Cornella y Vicens Casadevall pages habitant en Camos de Santa Maria. Lo mateix dia y any jo sobre dit Regint la Cura de animas los ha donat sa Benediccio nubcial segons rito de la Santa Mare Iglesia

Per a Miquel Burch Prevere Rector de Corts y Mata