Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Matrimoni Anna Padrés i Joan Riera 1a pàgina

Avuy als quatre de Juny mil sis sents satanta vuyt dich als 4 juny 1678 fas fe jo Miquel Masjoan Prevere y Rector de Granollers de Rocacorba que he esposat a JOAN RIERA jove fill llegitim y natural de Geron Riera, pages de Montcalt y de Salvia Riera muller sua y ha ANNA MARIA PADRES donzella filla llegitima y natural de JOAN PADRES pages senyor util y propietari de la casa den Padres de la present Parroquia de Santa Maria de Camos y de MARGARIDA PADRES muller sua y als sis de dit mes de juny mil sis cents satanta y tres los fou donada benediccio pera mi Miquel Masjoan Prevere y Rector de Granollers de Rocacorba sobra dit En presentia y testimonis Galceran Vilagran pages de gRanollers de Rocacorba Antoni Alzina desta Parroquia y de Joseph Puig jove de la parroquia de Mieres tots del Bisbat de Gerona dia y Any ut supra y dit matrimoni administrat ab llicencia del Rverent Mathia Riera Prevere y Rector de Sta. Maria de Camos