Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Documents

Acta de Naixement i Bateig de Miguel Padres Sarra - doc num 1

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                                    Amb el seguent contingut

Als sinch del mes de Agost del any mil vuit cens i dos en las fonts baptismals de la Iglesia Parroquial de Sta Maria de Camós del present Bisbat de Gerona, lo Reverent Joan Trull Presbitere (ab llicensia de mi baix firmat) batejá solem......./...............

Continua al document num 2

 

Acta de Naixement i Bateig de Miguel Padres Sarra - Doc num 2

ARXIU DIOCESA DE GIRONA                                                                                                              Amb el seguent contingut

Continuacio del document num 1

............../........nament a MIQUEL, VICENS, MATHEU nat lo die quatre de dit mes i any, fill legitim, i natural de MATHEU PADRÉS pages natural de la present Parroquia de Sta.Maria de Camós, i de TERESA SARRÁ conyuges tambe de la present Parroquia; net de part de pare de JOSEPH PADRÉS natural de dita present Parroquia, i de TERESA PONS conyuges difunts net de part de mare de Joan Sarrá pages natural de dita present Parroquia, i de Maria Gelada sa muller, difunta , natural de la Parroquia de Montcal; foren Padrins VICENS PADRÉS jove, i MARIA PADRÉS donzella tots dos germans del Batejat                        Ita est Barthomeu Germá Rector}

 

Miquel Padrés Sarrá - Arxiu documents Family Search

0151 Name: Miquel Vicens Matheu Padres Sarra

Gender: Male

Baptism/Christening Date: 05 Aug 1802

Baptism/Christening Place: SANTA MARIA DE CAMOS, GERONA, SPAIN

Birth Date: 04 Aug 1802

0123 Father's Name: Matheu Padres

0122 Mother's Name: Teresa Sarra

0627 Paternal Grandfather's Name: Joseph Padres

0113 Paternal Grandmother's Name: Teresa Pons

Maternal Grandfather's Name: Joan Sarra

Maternal Grandmother's name: Maria Gelada

Indexing Project (Batch) Number: C87602-1 System Origin: Spain-VR Source Film Number: 1383579 Reference Number: 2:1MHXQQ3 Collection: Spain Baptisms, 1502-1940